Skip to content

Фондове и научен архив

   Отдел „Фондове и научен архив“ координира и контролира движението, документалната и консервационно/реставрационна обработка на културните ценности и води техния научен отчет.

   В отдела се опазват научно – справочните документи, отразяващи превръщането на документалните и веществени свидетелства за миналото в музейни ценности, както и огромна база от данни, свързана с историята на Регионален исторически музей – Благоевград.  

   Обособен е в три структурни части:

І. За историята, развитието и проблемите на музея.

ІІ. За извършваните сондажи, археологически проучвания и разкопки на територията на Благоевградска област.

III. За Личните фондове и колекция, съхранявани в научен архив – личен фонд „Мими Праматарова”; личен фонд „Спасина Хисарлъшка – Танова”; личен фонд „Димка Серафимова – Стоянова” и колекция „Научна документация от етнографски проучвания.

 

В отдела работят:

Михаела Василева – главен уредник

Обадете се