Skip to content

Изложба „В началото бе словото… Книгата през вековете“

Изложбата „В началото бе словото… Книгата през вековете“ е посветена на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност. В нея намират място българските средновековни книжовни школи с някои от по-известните им представители. Илюстрирани са манастирите като книжовни средища. Важно място е отделено на развитието на възрожденската просвета и духовност, като е обърнато внимание на български учители и техни произведения от историко-географската област Македония през ХIХ в. Тематичната линия продължава с утвърждаването на следосвобожденската ни литература и изявите на първите жени писателки у нас. Представена е периодиката и традициите в учебникарството. За изготвянето на фотодокументалната експозиция са използвани интернет-източници, както и материали от фонда на Регионален исторически музей-Благоевград.

Акцент в изложбата е едно Свещено Евангелие, отпечатано в Москва през 1859 г. с висока художествена стойност и ценни учебници от ХIХ в. Интерес представляват печатни издания от фонда на музея, посветени на български средновековни, възрожденски и свързани с новата ни история просветители, книжовници и писатели. Представени са братята Кирил и Методий и Климент Охридски. Важно място заемат възрожденските будители Неофит Рилски, Петър Берон, Васил Априлов, Георги Раковски, Любен Каравелов, Христо Ботев. Не са пропуснати просветителите от Македония братя Миладинови, Григор Пърличев и Арсени Костенцев. Новата българска литература е илюстрирана от Пейо Яворов, Пенчо Славейков и Иван Вазов.

Важно е да се отбележи, че по-голямата част от книгите са били част от библиотеката на Солунската българска мъжка гимназия и са подарени на музея. Някои от тях датират още от Солунският й период, а други са използвани след като училището се мести в Горна Джумая.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се