Skip to content

Дебър – Вардарска Македония

Женска носия от Дебър, Вардарска Македония • Female costume from Debar, Vardar Macedonia

Женска носия от Дебър, Вардарска Македония • Female costume from Debar, Vardar Macedonia

Риза (кошуля), Дебърско • Female shirt (koshulya), Debar region

Риза (кошуля), Дебърско • Female shirt (koshulya), Debar region

Клашник, Дебърско • Outer garment (klashnik), Debar region

Клашник, Дебърско • Outer garment (klashnik), Debar region

Престилка (препашка), Дебърско • Apron (prepashka), Debar region

Престилка (препашка), Дебърско • Apron (prepashka), Debar region

Бродиран мотив от забрадка (дарпна), Дебърско • Embroidered headscarf (darpna) motiv, Debar region

Бродиран мотив от забрадка (дарпна), Дебърско • Embroidered headscarf (darpna) motiv, Debar region

Престилка (препашка), Дебърско • Apron (prepashka), Debar region

Престилка (препашка), Дебърско • Apron (prepashka), Debar region

Бродиран мотив от забрадка (дарпна), Дебърско • Embroidered headscarf (darpna) motiv, Debar region

Бродиран мотив от забрадка (дарпна), Дебърско • Embroidered headscarf (darpna) motiv, Debar region

Пафти, Дебърско  • Belt buckle (pafti), Debar region

Пафти, Дебърско • Belt buckle (pafti), Debar region

Дебър, Вардарска Македония

Етнографската група мияци е населявала селищата от Дебърско, Крушевско, Велешко и с. Смилево, Битолско.
Видът и осанката на млади жени, облечени в празнични дебърски носии, са извиквали несдържан възторг, подобно на чешкия художник и музиколог Лудвиг Куба, който възкликва: „Срещу нас идваше видение…!”. Дебърската сая е от типа на дългите саи, с ръкави до лактите. Тя, както и елекът под нея, носят плътна украса от копринени червени, черни и бели гайтани и пошиви, множество филигранени копчета. Ръкавите на дебърската риза, покрити от ажурно изпълнена везба в пастелни розови и зелени, както и лилаво-червени тонове, сами по себе си звучат като изящна художествена творба. На главата се носи малка червена капа, върху която се спуска бяла невестинска кърпа с кръгли везани орнаменти. Васил Кънчов заслужено отбелязва през 1900-та година, че „женските кърпи за глава в Охридско, Кичево и Дебър се отличават по хубостта си и никъде другаде българките не носят такъв хубав накит за главата, както тук…”.

Debar, Vardar Macedonia

The ethnographical group “mijaks” inhabited the regions of Krushevo, Debar, Beles and the village of Smilevo in Bitolya region.
The appearance of young women dressed in festive costumes from Debar used to inspire unbounded awe, as such felt by the Czech painter and musicologist Ludvig Kuba, who exclaimed: “A vision was approaching us…!”. The Debar outer garment belongs to the long saya group, with sleeves down to the elbow. It, just as the vest underneath, has a thick decoration of red, black, and white silk threadwork, and numerous filigree buttons. The sleeves of the shirt, covered with hemstitch embroidery in pastel-like pink, green, lilac and red, represent in themselves an exquisite work of art. A small red cap was worn on the head, over which a white bridal headscarf with circular embroidery was placed. “Women’s headscarves in the Ohrid, Kichevo and Debar region – as the researchers properly noted in 1900 – are distinguished by their beauty and nowhere else do Bulgarian women wear such beautiful head ornaments as here…”.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се