Skip to content

Книгата на д-р Петър Кърджилов „Кинематографическата деятелност на Чарлс Райдър Нобъл и Джон Маккензи на Балканите” излезе от печат в Англия

         Уважаеми приятели, уведомяваме ви, че наскоро в Англия излезе от печат книгата на д-р Петър Кърджилов „Кинематографическата деятелност на Чарлс Райдър Нобъл и Джон Маккензи на Балканите”. Предлагаме ви кратка информация за самата книга, подчертавайки, че в голямата си част текстът разказва за кинематографическата активност по време на Илинденското въстание в Югозападна България. Книгата можете да поръчате директно от Англия (в България не се предлага), а музеят ни се ангажира за доставката й, ако има повече желаещи да се снабдят с изданието.

Заглавие – Кинематографическата деятелност на Чарлс Райдър Нобъл и Джон Маккензи на Балканите (Том I) [The Cinematographic Activities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans (Volume One)]

Издател – Научно издателство „Кеймбридж” [Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK]

Автор – Петър Кърджилов [Peter Kardjilov]

Превод от български – Ивелина Петрова [Ivelina Petrova]

Година на издаване – 2020

ISBN (10): 1-5275-4902-X

ISBN (13): 978-1-5275-4902-9

Размер – A5 (твърди корици)

Брой страници – 434

Брой илюстрации – 258 (включващи 220 фотографии, 130 факсимилета, 30 рисунки, 1 карта)

Цена – £70.99

       Съдържание: В началото на XX век американският филмов продуцент Чарлс Ърбан, установил компанията си в Лондон, изпраща двама свои кинооператори на Балканите. Англичанинът Чарлс Райдър Нобъл пристига в България, където успява да реконструира мигове от Илинденското въстание, избухнало в Македония (тогава част от Османската империя), впоследствие снима из цяла страна; шотландецът Джон Маккензи прекосява Хърватия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, България и Румъния… Така благодарение на двамата британци през 1903–1905 на полуострова биват осъществени първите поредици от „живи картини”. Тъкмо този слабо проучен досега период, в който започва историята на балканското кино, е разгледан в книгата на д.н. Петър Кърджилов. Разгледан е задълбочено, добросъвестно, подробно – само в първия том са цитирани над 570 информационни източника… Въпреки това книгата представлява увлекателно четиво, което се гълта на един дъх – като криминален роман. Уникалният научен труд е предназначен за киноисторици, изследователи на миналото на ранното кино, специалисти във филмови и телевизионни архиви, преподаватели в университети и колежи, студенти и ученици. Тя е за всички, независимо от възрастта им, които обичат седмото изкуство и обожават загадките, които неговото начало все още крие.

        Анотация: Книгата представлява документална реконструкция, обхваща ранен и сравнително слабо изследван период от историята на киното. Тя е плод на задълбочени, детайлни и дългогодишни проучвания. Посредством умелото използване на историческите извори и богатия фактологически материал, открити от автора в периодичния и специализирания печат, в рекламни филмови каталози, архивни документи и административни протоколи, в мемоари и лична кореспонденция, изданието проследява (крачка по крачка) пътя на Чарлс Нобъл и Джон Маккензи в България; съдбата на заснетите от тях кинокадри, показани първоначално в Лондон (театър „Алхамбра” и клуба на Кралското научно дружество), а след това и в Западна Европа, Щатите и България; отзивите в печата за тези филми, отразяващи отношението на обществото към тях… Не на последно място книгата разкрива симбиозата между кинопроизводството на развитите западноевропейски страни и филморазпространението в балканските държави, влиянието, което британското кино оказва върху по-сетнешното възникване и развитие на източноевропейските кинематографии.

       Биографична справка за автора: Петър Иванов Кърджилов е дългогодишен изследовател, киноисторик, журналист, писател. Той е доктор на науките (изкуствознанието) и асоцииран член на сектор „Екранни изкуства” при Института за изследване на изкуствата към БАН. Автор е на над 3000 журналистически материала, на 115 научни публикации (някои от които са преведени на английски – в САЩ и Великобритания, китайски, сръбски, румънски и македонски), на 22 книги. Десет от тях очертават кръга на авторовия научно-изследователски интерес, насочен към историята на ранното кино както у нас, така и на Балканите. В своите книги Петър Кърджилов разглежда теми като: „пристигането на киното в България” (1896) – осъществяването на най-ранните кинопрожекции в страната; заснемането на първите „живи фотографии” от чуждестранни кинооператори (1896); появата на първите стационарни кина (1908); производството на първите български филми – хроникални (1909) и игрални (1914); кинематографичната активност на Балканския полуостров по време на двете Балкански войни (1912–1913) и Първата световна война (1914–1918)…

Title – The Cinematographic Activities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans (Volume One)

Author – Peter Kardjilov

Publisher – Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK

Translated from Bulgarian – Ivelina Petrova

Year – 2020

ISBN (10): 1-5275-4902-X

ISBN (13): 978-1-5275-4902-9

Size – A5 (hardback)

Pages – 434

Price – £70.99

Illustrations – 258 (including 220 photographs, 130 facsimiles, 30 drawings, 1 card)

Notes: British Library Cataloguing in Publication Data. A catalogue record for this book is available from the British Library.

Book’s description in one sentence: Spreading an unfamiliar till now page of world cinema history.

     Book blurb: In the early 20th century, the American film producer, Charles Urban (1867–1942), who had founded his company in London, sent out two of his camera operators to the Balkans. The Englishman, Charles Rider Noble (1854–1914), recreated moments from the uprising that had broken out in Macedonia (part of Turkey at that time) and filmed all over Bulgaria; the Scot, John Mackenzie (1861–1944), travelled through Croatia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Bulgaria and Romania… Thus, thanks to the two Britons, the first sequences of „living pictures” were filmed in the peninsula from 1903 to 1905. It is this under-researched period, when the history of Balkan cinema started, that Peter Kardjilov, D.Sc. has dealt with in his book. It has been examined in depth, diligently and in detail – in the first volume alone more than 570 sources of information are cited (newspaper reports, film catalogues, and archives)… In spite of that, the book is entertaining and is read in one go – like a crime novel. The unique scientific work is intended for film historians, early cinema researchers, film and TV archive experts, college and university lecturers and students. It is for everyone, irrespective of their age, who loves the „Seventh Art” and adores the secrets its early history still holds.

     Short descriptive abstract: The book is a documentary reconstruction, covering an early and relatively poorly researched period in the history of world cinema. It is the result of in-depth, detailed and long-term research. Through the skilful use of historical sources and the rich factual material found by the author in periodical and specialized press, trading film catalogues, archival documents, administrative protocols and memoirs, it follows (step by step) the path of the two British cinematographers, Charles Noble and John Mackenzie, in Bulgaria during the period 1903–1905; the fate of the short movies („cinematograms”) they filmed, originally shown in London (Alhambra Hall and The Club of the Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge), and subsequently in Western Europe, the United States and Bulgaria; the press reviews (comments) for those films reflecting the attitude of society towards them… Last but not least, the book reveals the symbiosis between the film production of the developed Western European states and the film distribution in the Balkan countries, the influence of British cinema industry on the later emergence and development of national film production in East Europe.

     Author’s short biography: Peter Ivanov Kardjilov is a long-time film researcher, film historian, journalist and writer (his sci-fi short stories have been translated into French, German, Russian and Hungarian). He is a Doctor of Science (D.Sc.) and an associated member of the Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences in Sofia. He has written 3,000 articles, 115 scientific publications (some of which have been translated into English – in the USA, Chinese, Serbian, Romanian and Macedonian), and 22 books. Ten of the author’s works define his research interests, which include the history of early cinema in both Bulgaria and the Balkans. In his books, Peter Kardjilov addresses the following topics: „the arrival of cinema in Bulgaria” (1896) – the earliest film screenings there; foreign cameramen shooting the first „living pictures” in that country (1896); the appearance of first permanent cinemas (1908); the production of the first Bulgarian films – actuality (1909) and fiction (1914); filming in the Balkan Peninsula during the two Balkan wars (1912–1913) and the First World War (1914–1918)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Обадете се