Skip to content

Село Вранещица, Кичевско – Вардарска Македония

Женска носия от с. Вранещица, Кичевско – Вардарска Македония • Female costume from Vraneshtitsa, Kichevo region – Vardar Macedonia

Женска носия от с. Вранещица, Кичевско – Вардарска Македония • Female costume from Vraneshtitsa, Kichevo region – Vardar Macedonia

Ръкав от риза (кошуля), с. Вранещица • Female shirt sleeve (koshulya), Vraneshtitsa

Ръкав от риза (кошуля), с. Вранещица • Female shirt sleeve (koshulya), Vraneshtitsa

Клашник, Кичевско • Outer garment (klashnik), Kichevo region

Клашник, Кичевско • Outer garment (klashnik), Kichevo region

Престилка (скутник), Кичевско • Apron (skutnik), Kichevo region

Престилка (скутник), Кичевско • Apron (skutnik), Kichevo region

Гердан, с. Вранещица, Кичевско • Necklace, village of Vraneshtitsa, Kichevo region

Гердан, с. Вранещица, Кичевско • Necklace, village of Vraneshtitsa, Kichevo region

Пръстен, Кичевско • Ring, Kichevo region

Пръстен, Кичевско • Ring, Kichevo region

Село Вранещица, Кичевско, Вардарска Македония

В пътеписните бележки на Васил Кънчов за Кичевска каза четем: „…ризите на жените са много красиви. Гръдниците, яката, ръкавите и полите са изпъстрени с най-разнообразни шарки… Кълшникът е обкичен с гайтани и на ъглите са везани орнаменти с жълти и червени конци, в които най-хубаво се съглежда голямото изкуство на тия прости селянки. Отпреди си носят дълги и широки прескутници с линеарни напречни шарки”. Кичевските кошули греят с оранжево-жълтите багри на едрите геометрични фигури, очертани от черни контури. Кичевската сая е от типа на късите саи, орнаментирана е със сърмени и цветни гайтани и везба, разположена върху червени апликирани полета. Престилката (скутник) на тесни жълти и червени ивици допълва топлото излъчване на везбената украса по ризата. Костюмът е изработен в края на ХІХ и носен до първото десетилетие на ХХ в. в с. Вранещица, Кичевско.

 

Village of Vraneshtitsa, Kichevo region, Vardar Macedonia

As mentioned in Vasil Kantchov’s travel notes about the region of Kitchevo: “The women’s shirts are very beautiful. The plastron, collar, sleeves and sides are covered with different colorful patterns… A white or black garment is put on top entirely open at the front, with no sleeves; it runs as low as the girdle only, and is decorated with woolen braiding, while the corners are embroidered with yellow and red threadwork, which best displays the great craftsmanship of these ordinary village women. Long, wide aprons are worn in front, with linear patterns”. The Kitchevo shirts shine with the orange and yellow tones of the large geometrical shapes, bounded by black contours. The saya belongs to the short saya group and is decorated with silk and colorful woolen braiding and embroidery, layered over red ornamental squares. The yellow and red striped apron (skutnik) complements the soft glimmer of the shirt embroidery. The costume from the village of Vraneshtitsa, Kichevo region was made in the end of the 19th century.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се