Skip to content

Крушевско 2 – Вардарска Македония

Женска носия от Крушево - Вардарска Македония • Female costume from Krushevo region – Vardar Macedonia

Женска носия от Крушево - Вардарска Македония • Female costume from Krushevo region – Vardar Macedonia

Риза (кошуля), Крушевско • Female shirt (koshulya), Krushevo region

Риза (кошуля), Крушевско • Female shirt (koshulya), Krushevo region

Риза (кошуля), Крушевско • Female shirt (koshulya), Krushevo region

Риза (кошуля), Крушевско • Female shirt (koshulya), Krushevo region

Елек, Крушевско • Vest (elek), Krushevo region

Елек, Крушевско • Vest (elek), Krushevo region

Престилка (кивчена бовча), Крушевско • Apron (kivchena bovcha), Krushevo region

Престилка (кивчена бовча), Крушевско • Apron (kivchena bovcha), Krushevo region

Кърпа за глава, Крушевско • Headscarf, Krushevo region

Кърпа за глава, Крушевско • Headscarf, Krushevo region

Сокай (главинка), Крушевско • Sokay (glavinka), Krushevo region

Сокай (главинка), Крушевско • Sokay (glavinka), Krushevo region

Пафти, Крушевско • Belt buckle (pafti), Krushevo region

Пафти, Крушевско • Belt buckle (pafti), Krushevo region

Крушевско, Вардарска Македония

Миячката женската сватбена носия от гр. Крушево е изработена и носена през втората половина на XIX век. Дарена е на Регионален исторически музей – Благоевград от Елисавета Миладинова, родственица на изтъкнатите ни книжовници от Струга – Димитър и Константин Миладинови. Аленочервеният цвят на силно усуканите вълнени конци, контрастиращи на бляскавата сърмена украса по пазвите и тънката копринена кърпа за глава, доминират в полихромието на македонските шевици. Разнообразието от везбени техники и орнаменталното изобилие са допълнени от гъстите снопове висящи червени ресни и пискюли. Хармонично е участието и на старинната женска венчална украса за глава сокай/главинка, покрит по традиция с червени апликации, сърмени ширити, везбени и мънистени мотиви, нанизи от дребни раковини. Всичко това изгражда впечатляващия вид на един пластично оформен и ефектно раздвижен ансамбъл – ярък образец на народното изкуство.

Krushevo region, Vardar Macedonia

The women’s wedding costume from the town of Krushevo was made and worn in the second half of the 19th century. It was donated to the Regional Museum of History – Blagoevgrad by Elisaveta Miladinova, a relative of the prominent writers from Struga – Dimitar and Konstantin Miladinovi. Тhe scarlet color of the well-twisted woolen threads, contrasting with the glamorous purl ornament on the breast and the thin silk headscarf, dominates in the polychromy of the Macedonian embroideries. The variety of embroidery techniques and ornamental abundance are complemented by dense bundles of hanging red fringes and tassels. The inclusion of the arhaic women’s wedding headdress sokay/glavinka, traditionally covered with red appliques, purl braids, embroidered and beaded motifs, strings of small shells is in harmony with the other clothing. All this creates the impressive look of a well-shaped and spectacular ensemble – a vivid example of folk art.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се