Skip to content

Село Дебрец, Кайлярско-Егейска македония

Женска носия от с. Дебрец, Кайлярско – Егейска Македония • Female costume from Debrets, Kaylar region – Aegean Macedonia

Женска носия от с. Дебрец, Кайлярско – Егейска Македония • Female costume from Debrets, Kaylar region – Aegean Macedonia

Рокля, Кайлярско • Dress, Kaylar region

Рокля, Кайлярско • Dress, Kaylar region

Гривна, Егейска Македония • Bracelet, Aegean Macedonia

Гривна, Егейска Македония • Bracelet, Aegean Macedonia

Тока, Егейска Македония • Buckle, Aegean Macedonia

Тока, Егейска Македония • Buckle, Aegean Macedonia

Престилка, с. Дебрец, Кайлярско • Apron, Debrets, Kaylar region

Престилка, с. Дебрец, Кайлярско • Apron, Debrets, Kaylar region

Село Загоричани, Костурско и село Дебрец, Кайлярско – Егейска Македония

По спомени на съвременник от края на XIX век, жителите на с. Загоричани, Костурско, са „повечето гурбетчии в Цариград, Одрин, София и Кайро“, и носители „на най-висока духовна и материална култура в тоя край“. Новостите в облеклото на селото проникват бързо под влиянието на модата в града, активизирани от подвижността и контактите на търговци и занаятчии. Локалните вариации на старата женска носия постепенно се заличават от преходния фустанен тип облекло, изработено от фабрични материи, с опростена конструкция и семпла декорация. За тази естествена трансформация, продиктувана от изискванията на новото време, четем в сведение от 1893 г. – авторът отбелязва, че жените са „облечени в полуместно, полуевропейско женско облекло“.

Village of Zagorichani, Kostur region and village of Debrets, Kaylar region – Aegean Macedonia

According to the memories of a contemporary from the end of the 19th century, the inhabitants of the village of Zagorichani, Kostur region, were “mostly emigrants in Constantinople, Edirne, Sofia and Cairo” and bearers of “the highest spiritual and material culture in this area”. The novelties in the clothing of the village penetrate quickly under the influence of the fashion in the city, activated by the mobility and contacts of merchants and craftsmen. The local variations of the old women’s costume were gradually being replaced by the transitional skirt-type clothing, made of factory fabrics, with a simple construction and decoration. A report from 1893 tells us about this – the author says that women’s costume shows a mixture of local folk motivs intergrated into typically European urban fashion outfit.

*Дигитализирани движими културни ценности от фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград по проект “Наследството на българите-бежанци – дигитални образи, форми и багри”, финансиран от Министерство на културата (2022 г.)

*Фотограф:Темелко Темелков

Обадете се